Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1514Олiї свирiпова, рiпакова або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
-[15141]олiї свирiпова або рiпакова з низьким вмiстом ерукової кислоти та їх фракцiї:

- - 1514 11олiя сира:
- - - 1514 11 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1514 11 90 00iнша
- - 1514 19iншi:
- - - 1514 19 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1514 19 90 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.