Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1515Iншi нелеткi жири i олiї рослиннi (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
-[15152]олiя з кукурудзи та її фракцiї:

- - 1515 21олiя сира:
- - - 1515 21 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1515 21 90 00iнша
- - 1515 29iншi:
- - - 1515 29 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1515 29 90 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.