Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 17Цукор i кондитерськi вироби з цукру
1701Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi:

- [1701 1]цукор-сирець без додання ароматичних добавок або барвникiв:
- - 1701 12буряковий цукор:
- - - 1701 12 10 00для рафiнування
- - - 1701 12 90 00iнший
- - 1701 13тростинний цукор, зазначений в примiтцi до товарних пiдпозицiй 2 до цiєї групи:
- - - 1701 13 10 00для рафiнування
- - - 1701 13 90 00iнший
- - 1701 14iнший тростинний цукор:
- - - 1701 14 10 00для рафiнування
- - - 1701 14 90 00iнший
- [1701 9]iнший:
- - 1701 91 00 00з доданням ароматичних добавок або барвникiв
- - 1701 99iншi:
- - - 1701 99 10 00цукор бiлий
- - - 1701 99 90 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.