Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 17Цукор i кондитерськi вироби з цукру
1701Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi:
-[17011]цукор-сирець без додання ароматичних добавок або барвникiв:
--1701 13тростинний цукор, зазначений в примiтцi до товарних пiдпозицiй 2 до цiєї групи:

- - - 1701 13 10 00для рафiнування
- - - 1701 13 90 00iнший

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.