Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 28Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
[28A]ХIМIЧНI ЕЛЕМЕНТИ
-2804Водень, iнертнi гази та iншi неметали:

- - 2804 10 00 00водень
- - [2804 2]iнертнi гази:
- - - 2804 21 00 00аргон
- - - 2804 29iншi:
- - - - 2804 29 10 00гелiй
- - - - 2804 29 90 00iншi
- - 2804 30 00 00азот
- - 2804 40 00 00кисень
- - 2804 50бор; телур:
- - - 2804 50 10 00бор
- - - 2804 50 90 00телур
- - [2804 6]кремнiй:
- - - 2804 61 00 00iз вмiстом не менш як 99,99 мас.% кремнiю
- - - 2804 69 00 00iнший
- - 2804 70 00 00фосфор
- - 2804 80 00 00миш'як
- - 2804 90 00 00селен

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.