Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29A]ВУГЛЕВОДНI ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2903Галогенованi похiднi вуглеводнiв:

- - [2903 1]насиченi хлорованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв:
- - - 2903 11 00 00хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид)
- - - 2903 12 00 00дихлорметан (метиленхлорид)
- - - 2903 13 00 00хлороформ (трихлорметан)
- - - 2903 14 00 00тетрахлорид вуглецю
- - - 2903 15 00 00етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан)
- - - 2903 19 00 00iншi
- - [2903 2]ненасиченi хлорованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв:
- - - 2903 21 00 00вiнiлхлорид (хлоретилен)
- - - 2903 22 00 00трихлоретилен
- - - 2903 23 00 00тетрахлоретилен (перхлоретилен)
- - - 2903 29 00 00iншi
- - [2903 3]фторованi, бромованi або йодованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв:
- - - 2903 31 00 00етилендибромiд (ISO) (1,2-диброметан)
- - - 2903 39iншi:
- - - - [2903 39 1]бромiди:
- - - - - 2903 39 11 00бромметан (метилбромiд)
- - - - - 2903 39 15 00дибромметан
- - - - - 2903 39 19 00iншi
- - - - [2903 39 2]насиченi фториди:
- - - - - 2903 39 21 00дифторметан
- - - - - 2903 39 23 00трифторметан
- - - - - 2903 39 24 00пентафторетан и 1,1,1-трифторетан
- - - - - 2903 39 25 001,1-дифторетан
- - - - - 2903 39 26 001,1,1,2-тетра-фторетан
- - - - - 2903 39 27 00пентафторпропани, гексафторпропани та гептафторпропани
- - - - - 2903 39 28 00перфторованi насиченi фториди
- - - - - 2903 39 29 00насиченi фториди iншi
- - - - [2903 39 3]ненасиченi фториди:
- - - - - 2903 39 31 002,3,3,3-тетрафторпропен
- - - - - 2903 39 35 001,3,3,3-тетрафторпропен
- - - - - 2903 39 39 00iншi ненасиченi фториди
- - - - 2903 39 80 00йодиди
- - [2903 7]галогенованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв iз вмiстом двох або бiльше рiзних атомiв галогенiв:
- - - 2903 71 00 00хлордифторметан
- - - 2903 72 00 00дихлортрифторетан
- - - 2903 73 00 00дихлорфторетан
- - - 2903 74 00 00хлордифторетан
- - - 2903 75 00 00дихлорпентафтор-пропан
- - - 2903 76бромхлор-дифторметан, бромтрифторметан та дибромтетрафторетан:
- - - - 2903 76 10 00бромхлордифтор-метан
- - - - 2903 76 20 00бромтрифтор-метан
- - - - 2903 76 90 00дибромтетрафтор-етани
- - - 2903 77iншi пергалогенованi похiднi тiльки фтором та хлором:
- - - - 2903 77 60трихлорфторметан, дихлордифторметан, трихлортрифторетани, дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан:
- - - - - 2903 77 60 10дихлордифторметан
- - - - - 2903 77 60 90трихлорфторметан, трихлортрифторетани, дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан
- - - - 2903 77 90 00iншi
- - - 2903 78 00 00пергалогенованi похiднi iншi
- - - 2903 79iншi:
- - - - 2903 79 30 00галогенованi похiднi, якi мiстять тiльки бром та хлор або тi, що мiстять тiльки фтор та хлор, або тi, що мiстять тiльки фтор i бром
- - - - 2903 79 80 00iншi
- - [2903 8]галогенованi похiднi цикланових, цикленових або циклотерпенових вуглеводнiв:
- - - 2903 81 00 001,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (HCH (ISO), включаючи лiндан (ISO, INN)
- - - 2903 82 00 00алдрин (ISO), хлордан (ISO) та гептахлор (ISO)
- - - 2903 83 00 00мiрекс (ISO)
- - - 2903 89iншi:
- - - - 2903 89 10 001,2-дибром-4-(1,2-диброметил)циклогексан; тетрабромциклооктани
- - - - 2903 89 80 00iншi
- - [2903 9]галогенованi похiднi ароматичних вуглеводнiв:
- - - 2903 91 00 00хлорбензол, o-дихло-рбензол та p-дихло-рбензол
- - - 2903 92 00 00гексахлорбензол (ISO) i DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бiс (p-хлорфенiл)етан)
- - - 2903 93 00 00пентахлорбензол (ISO)
- - - 2903 94 00 00гексабромбiфенiли
- - - 2903 99iншi:
- - - - 2903 99 10 002,3,4,5,6-пентаброме-тилбензол
- - - - 2903 99 80iншi:
- - - - - 2903 99 80 10бензилхлорид (бензил хлористий)
- - - - - 2903 99 80 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.