Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29A]ВУГЛЕВОДНI ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2903Галогенованi похiднi вуглеводнiв:
--[29037]галогенованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв iз вмiстом двох або бiльше рiзних атомiв галогенiв:

- - - 2903 71 00 00хлордифторметан
- - - 2903 72 00 00дихлортрифторетан
- - - 2903 73 00 00дихлорфторетан
- - - 2903 74 00 00хлордифторетан
- - - 2903 75 00 00дихлорпентафтор-пропан
- - - 2903 76бромхлор-дифторметан, бромтрифторметан та дибромтетрафторетан:
- - - - 2903 76 10 00бромхлордифтор-метан
- - - - 2903 76 20 00бромтрифтор-метан
- - - - 2903 76 90 00дибромтетрафтор-етани
- - - 2903 77iншi пергалогенованi похiднi тiльки фтором та хлором:
- - - - 2903 77 60трихлорфторметан, дихлордифторметан, трихлортрифторетани, дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан:
- - - - - 2903 77 60 10дихлордифторметан
- - - - - 2903 77 60 90трихлорфторметан, трихлортрифторетани, дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан
- - - - 2903 77 90 00iншi
- - - 2903 78 00 00пергалогенованi похiднi iншi
- - - 2903 79iншi:
- - - - 2903 79 30 00галогенованi похiднi, якi мiстять тiльки бром та хлор або тi, що мiстять тiльки фтор та хлор, або тi, що мiстять тiльки фтор i бром
- - - - 2903 79 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.