Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29A]ВУГЛЕВОДНI ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2903Галогенованi похiднi вуглеводнiв:
--[29037]галогенованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв iз вмiстом двох або бiльше рiзних атомiв галогенiв:
---2903 79iншi:

- - - - 2903 79 30 00галогенованi похiднi, якi мiстять тiльки бром та хлор або тi, що мiстять тiльки фтор та хлор, або тi, що мiстять тiльки фтор i бром
- - - - 2903 79 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.