Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29A]ВУГЛЕВОДНI ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2904Сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi вуглеводнiв, галогенованi або негалогенованi:

- - 2904 10 00 00похiднi iз вмiстом лише сульфогруп, їх солi та складнi етиловi ефiри
- - 2904 20 00 00похiднi iз вмiстом лише нiтро- або лише нiтрозогруп
- - [2904 3]перфтороктансульфонова кислота, її солi та перфтороктансульфонiл фторид:
- - - 2904 31 00 00перфтороктансульфонова кислота
- - - 2904 32 00 00перфтороктансульфонат амонiю
- - - 2904 33 00 00перфтороктансульфонат лiтiю
- - - 2904 34 00 00перфтороктансульфонат калiю
- - - 2904 35 00 00iншi солi перфтороктансульфонової кислоти
- - - 2904 36 00 00перфтороктансульфонiл фтори
- - [2904 9]iншi:
- - - 2904 91 00 00трихлоронiтрометан (хлорпiкрин)
- - - 2904 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.