Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29F]КИСЛОТИ КАРБОНОВI ТА ЇХ АНГIДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГIДРИДИ, ПЕРОКСИДИ, ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2915Кислоти ациклiчнi монокарбоновi насиченi та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

- - [2915 1]мурашина кислота, її солi та складнi ефiри:
- - - 2915 11 00 00мурашина кислота
- - - 2915 12 00 00солi мурашиної кислоти
- - - 2915 13 00 00складнi ефiри мурашиної кислоти
- - [2915 2]оцтова кислота та її солi; оцтовий ангiдрид:
- - - 2915 21 00 00оцтова кислота
- - - 2915 24 00 00оцтовий ангiдрид
- - - 2915 29 00 00iншi
- - [2915 3]складнi ефiри оцтової кислоти:
- - - 2915 31 00 00етилацетат
- - - 2915 32 00 00вiнiлацетат
- - - 2915 33 00 00н-бутилацетат
- - - 2915 36 00 00диносебу (ISO) ацетат
- - - 2915 39 00 00iншi
- - 2915 40 00 00кислоти моно-, ди- або трихлороцтовi, їх солi та складнi ефiри
- - 2915 50 00 00пропiонова кислота, її солi та складнi ефiри
- - 2915 60маслянi кислоти, валерiановi кислоти, їх солi та складнi ефiри:
- - - [2915 60 1]маслянi кислоти, їх солi та складнi ефiри:
- - - - 2915 60 11 00дiiзобутират 1-iзопропiл-2,2-диметилтриметилену
- - - - 2915 60 19 00iншi
- - - 2915 60 90 00валерiановi кислоти, їх солi та складнi ефiри
- - 2915 70пальмiтинова кислота, стеаринова кислота, їх солi та складнi ефiри:
- - - 2915 70 40 00пальмiтинова кислота, її солi та складнi ефiри
- - - 2915 70 50стеаринова кислота, її солi та складнi ефiри:
- - - - 2915 70 50 10стеаринова кислота
- - - - 2915 70 50 90iншi
- - 2915 90iншi:
- - - 2915 90 30 00лауринова кислота, її солi та складнi ефiри
- - - 2915 90 70iншi:
- - - - 2915 90 70 10октоат олова (II) (2-етилгексанової кислоти олова (II) сiль)
- - - - 2915 90 70 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.