Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29F]КИСЛОТИ КАРБОНОВI ТА ЇХ АНГIДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГIДРИДИ, ПЕРОКСИДИ, ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2917Кислоти полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:
--[29173]кислоти ароматичнi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:

- - - 2917 32 00 00дiоктил-ортофталати
- - - 2917 33 00 00динонiл-ортофталати або дидецилортофталати
- - - 2917 34 00 00iншi складнi ефiри ортофталевої кислоти
- - - 2917 35 00фталевий ангiдрид:
- - - - 2917 35 00 10що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 2917 35 00 90iнший
- - - 2917 36 00 00терефталева кислота та її солi
- - - 2917 37 00 00диметилтерефталат
- - - 2917 39iншi:
- - - - 2917 39 20 00складний ефiр чи ангiдрид тетрабромфталевої кислоти; бензол-1,2,4-три-карбонова кислота; iзофталоїлдихлорид, що мiстить 0,8 мас.% чи менше терефталої-лдихлориду; нафталiн-1,4,5,8-тетракарбонова кислота; тетрахлорфталевий ангiдрид; 3,5-бiс(метоксикарбонiл) бензолсульфонат натрiю
- - - - 2917 39 95 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.