Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29F]КИСЛОТИ КАРБОНОВI ТА ЇХ АНГIДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГIДРИДИ, ПЕРОКСИДИ, ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2918Кислоти карбоновi, до складу яких входить додаткова кисневмiсна функцiональна група, та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:
--[29182]кислоти карбоновi, до складу яких входить фенольна функцiональна група, але не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:

- - - 2918 21 00 00салiцилова кислота та її солi
- - - 2918 22 00 00о-ацетилсалiцилова кислота, її солi та складнi ефiри
- - - 2918 23 00 00iншi складнi ефiри салiцилової кислоти та їх солi
- - - 2918 29 00iншi:
- - - - 2918 29 00 10метиловий ефiр 4-гiдроксибензойної кислоти (methylparaben)
- - - - 2918 29 00 20вiсмуту галат основний (bismuth subgallate)
- - - - 2918 29 00 30сульфосалiциловi кислоти, гiдроксинафтойнi кислоти, їх солi та складнi ефiри
- - - - 2918 29 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.