Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29F]КИСЛОТИ КАРБОНОВI ТА ЇХ АНГIДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГIДРИДИ, ПЕРОКСИДИ, ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2918Кислоти карбоновi, до складу яких входить додаткова кисневмiсна функцiональна група, та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:
--[29189]iншi:

- - - 2918 91 00 002,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлор-феноксiоцтова кислота), її солi та складнi ефiри
- - - 2918 99iншi:
- - - - 2918 99 402,6-диметокси-бензойна кислота; дикамба (ISO); феноксiацетат натрiю:
- - - - - 2918 99 40 10дикамба (ISO)
- - - - - 2918 99 40 90iншi
- - - - 2918 99 90iншi:
- - - - - 2918 99 90 10напроксен (naproxen INN)
- - - - - 2918 99 90 20дикамба амiнна сiль (амiнна сiль 2-метокси-3,6-дихлорбензойної кислоти)
- - - - - 2918 99 90 30гемфiброзил (gemfibrozil INN)
- - - - - 2918 99 90 402,4-Д кислота (2,4-дихлорфеноксi-оцтова кислота)
- - - - - 2918 99 90 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.