Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29H]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ
-2924Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксамiдну групу; сполуки вуглекислоти, що мiстять функцiональну амiдну групу:
--[29241]амiди ациклiчнi (включаючи ациклiчнi карбамати) та їх похiднi; солi цих сполук:

- - - 2924 11 00 00мепробамат (INN)
- - - 2924 12 00 00фторацетамiд (ISO), монокротофос (ISO) та фосфамiдон (ISO)
- - - 2924 19 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.