Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29H]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ
-2924Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксамiдну групу; сполуки вуглекислоти, що мiстять функцiональну амiдну групу:
--[29242]амiди циклiчнi (включаючи циклiчнi карбамати) та їх похiднi; солi цих сполук:

- - - 2924 21 00 00уреїни та їх похiднi; солi цих сполук
- - - 2924 23 00 002-ацетамiдобензойна кислота (N-ацетилантранiлова кислота) та її солi
- - - 2924 24 00 00етинамат (INN)
- - - 2924 25 00 00алахлор (ISO)
- - - 2924 29iншi:
- - - - 2924 29 10 00лiдокаїн (INN)
- - - - 2924 29 70iншi:
- - - - - 2924 29 70 10метолахлор
- - - - - 2924 29 70 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.