Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29I]ОРГАНO-НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛIЧНI СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВI КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛI, ТА СУЛЬФОНАМIДИ
-2931Iншi органо-неорганiчнi сполуки:

- - 2931 10 00 00тетраметилсвинець i тетраетилсвинець
- - 2931 20 00 00трибутилолова сполуки
- - [2931 3]iншi фосфорорганiчнi похiднi:
- - - 2931 31 00 00диметил метилфосфонат
- - - 2931 32 00 00диметил пропiлфосфонат
- - - 2931 33 00 00диетил етилфосфонат
- - - 2931 34 00 003-(тригiдроксисилiл)-пропiлметилфосфонат натрiю
- - - 2931 35 00 002,4,6-трипропiл-1,3,5,2,4,6-триокса-трифосфiнан 2,4,6-триоксид
- - - 2931 36 00 00(5-етил-2-метил-2-оксид-1,3,2-дiокса-фосфiнан-5-iл)метил метил метилфосфонат
- - - 2931 37 00 00бiс[(5-етил-2-метил-2-оксид-1,3,2-дiокса-фосфiнан-5-iл) метил]метилфосфонат
- - - 2931 38 00 00сiль метилфосфонової кислоти та (амiноiмiнометил)сечовини (1:1)
- - - 2931 39iншi:
- - - - 2931 39 20 00метилфосфоноїл дифторид (метилфосфонової кислоти дифторангiдрид)
- - - - 2931 39 30 00метилфосфоноїл дихлорид (метилфосфонової кислоти дихлорангiдрид)
- - - - 2931 39 50 00етидронова кислота (INN) (1-гiдроксиетан-1,1-дифосфоновая кислота) та її солi
- - - - 2931 39 60 00(нiтрилотриметандiiл)трiс(фосфонова кислота), {етан-1,2-дiiлбiс [нiтрилобiс(метилен)]}тетракис(фосфонова кислота), [(бiс{2-[бiс(фосфонометил)амiно]етил}амiно)метил]фосфонова кислота, {гексан-1,6-дiiл бiс[нiтрилобiс(метилен)]} тетракiс(фосфонова кислота), {[(2-гiдроксиетил)iмино] бiс(метилен)}бiс(фосфонова кислота) та [(бiс{6-[бiс(фосфонометил)амiно]гексил}амiно)метил]фосфонова кислота; їх солi
- - - - 2931 39 90 00iншi
- - 2931 90 00iншi:
- - - 2931 90 00 10дибутилолова дилаурат (dibutyltin dilaurate)
- - - 2931 90 00 30триетилалюмiнiй
- - - 2931 90 00 40глiфосат (N-(фосфонометил) глiцин)
- - - 2931 90 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.