Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29I]ОРГАНO-НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛIЧНI СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВI КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛI, ТА СУЛЬФОНАМIДИ
-2934Нуклеїновi кислоти та їх солi, визначеного або не визначеного хiмiчного складу; iншi гетероциклiчнi сполуки:
--[29349]iншi:

- - - 2934 91 00 00амiнорекс (INN), бротiзолам (INN), клотiазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамiд (INN), галоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN), пемолiн (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) та суфентанiл (INN); солi цих сполук
- - - 2934 99iншi:
- - - - 2934 99 60 00хлорпротиксен (INN); теналiдин (INN) i його тартрати та малеати; фуразолiдон (INN); 7-амiноцефалоспоранова кислота; солi та складнi ефiри (6R, 7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2-формiлокси-2-фенiлацетамiдо]-8- окси-5-тiа-1-азабiцикло [4.2.0]окт-2-ен-2-карбонової кислоти; 1-[2-(1,3-дiоксан-2-iл)етил]-2-метилпiридин бромiд
- - - - 2934 99 90 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.