Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 30Фармацевтична продукцiя
3003Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:
-[30034]iншi, що мiстять алкалоїди або їх похiднi:

- - 3003 41 00 00що мiстять ефедрин або його солi
- - 3003 42 00 00що мiстять псевдоефедрин (INN) або його солi
- - 3003 43 00 00що мiстять норефедрин або його солi
- - 3003 49 00 00iншi
- - 3003 60 00 00iншi, що мiстять протималярiйнi активнi речовини, якi вказанi у примiтцi 2 до товарних пiдпозицiй цiєї групи

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.