Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 32Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш
3204Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або не визначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або не визначеного хiмiчного складу:

- [3204 1]органiчнi, синтетичнi барвники та препарати, виготовленi на основi барвникiв, зазначених у примiтцi 3 до цiєї групи:
- - 3204 11 00 00барвники дисперснi та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв
- - 3204 12 00кислотнi барвники, попередньо металiзованi або неметалiзованi, та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв; барвники протравлювальнi та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв:
- - - 3204 12 00 10фуксин кислотний Ф
- - - 3204 12 00 90iншi
- - 3204 13 00 00основнi барвники та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв
- - 3204 14 00 00прямi барвники та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв
- - 3204 15 00 00кубовi барвники (включаючи тi, що використовуються як пiгменти) та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв
- - 3204 16 00 00реактивнi барвники (хiмiчно активнi) та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв
- - 3204 17 00 00пiгменти та препарати, виготовленi на їх основi
- - 3204 19 00 00iншi, включаючи сумiшi кiлькох барвникiв товарних пiдпозицiй 3204 11 - 3204 19
- 3204 20 00 00синтетичнi органiчнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати
- 3204 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.