Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 32Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш
3207Готовi пiгменти, готовi речовини-глушники для скла та готовi барвники, склоподiбнi емалi та глазурi, ангоби (шлiкери), рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати видiв, якi використовують для виробництва керамiки, емалевих та скляних виробiв; склоподiбна фрита та iнше скло у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв:
-3207 20емалi i глазурi склоподiбнi, ангоби та аналогiчнi препарати:

- - 3207 20 10 00ангоби (шлiкери)
- - 3207 20 90iншi:
- - - 3207 20 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3207 20 90 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.