Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 34Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, воски штучнi та готовi, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки та аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, пластилiн, "стоматологiчний вiск" i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiї
3403Мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 мас.% або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв:

- [3403 1]iз вмiстом нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв:
- - 3403 11 00 00засоби для обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв
- - 3403 19iншi:
- - - 3403 19 10 00iз вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, якi не є основними компонентами
- - - 3403 19 20 00мастильнi матерiали, якi мають не менш як 25 мас.% вуглецю бiологiчного походження (a bio-based carbon) i якi здатнi бiологiчно розкладатися в кiлькостi не менш як 60%
- - - 3403 19 80iншi:
- - - - 3403 19 80 10засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв
- - - - 3403 19 80 90iншi
- [3403 9]iншi:
- - 3403 91 00 00засоби для обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра або iнших матерiалiв
- - 3403 99 00iншi:
- - - 3403 99 00 10засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв
- - - 3403 99 00 20що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3403 99 00 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.