Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 36Порох i вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi горючi матерiали
3603 00Шнури вогнепровiднi, шнури детонуючi; капсулi ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори:
-3603 00 10шнури вогнепровiднi; шнури детонуючi:

- - 3603 00 10 10шнури вогнепровiднi
- - 3603 00 10 90шнури детонуючi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.