Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3806Канiфоль та смолянi кислоти, їх похiднi; спирт канiфольний та канiфольнi олiї; смолянi залишки пiсля перегонки (переплавленi смоли):

- 3806 10 00канiфоль та смолянi кислоти:
- - 3806 10 00 10канiфоль соснова екстракцiйна
- - 3806 10 00 90iншi
- 3806 20 00 00солi канiфолi, смоляних кислот або похiдних канiфолi чи смоляних кислот (резинати), крiм солей адуктiв канiфолi
- 3806 30 00 00складноефiрнi смоли
- 3806 90 00 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.