Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3809Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi:
-[38099]iншi:

- - 3809 91 00 00видiв, якi використовують у текстильнiй промисловостi або аналогiчних виробництвах
- - 3809 92 00видiв, якi використовують у паперовiй промисловостi або аналогiчних виробництвах:
- - - 3809 92 00 10рiдини кремнiєорганiчнi (силiконовi), якi використовують у паперовому або аналогiчних виробництвах
- - - 3809 92 00 90iншi
- - 3809 93 00 00якi використовують у шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.