Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3809Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi:
-[38099]iншi:
--3809 92 00видiв, якi використовують у паперовiй промисловостi або аналогiчних виробництвах:

- - - 3809 92 00 10рiдини кремнiєорганiчнi (силiконовi), якi використовують у паперовому або аналогiчних виробництвах
- - - 3809 92 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.