Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3810Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та iншi допомiжнi засоби для паяння або зварювання металiв; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металiв та iнших матерiалiв; матерiали, якi використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнiв та пруткiв:

- 3810 10 00 00засоби для травлення металевих поверхонь; пасти та порошки для паяння та зварювання металiв та iнших матерiалiв
- 3810 90iншi:
- - 3810 90 10 00матерiали, якi використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнiв та пруткiв
- - 3810 90 90iншi:
- - - 3810 90 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3810 90 90 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.