Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3815Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в iнших товарних позицiях не зазначенi:

- [3815 1]каталiзатори на носiях:
- - 3815 11 00якi мiстять як активний компонент нiкель або його сполуки:
- - - 3815 11 00 10вторинного риформiнгу метану
- - - 3815 11 00 91що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3815 11 00 98iншi
- - 3815 12 00 00якi мiстять як активний компонент дорогоцiннi метали або їх сполуки
- - 3815 19iншi:
- - - 3815 19 10 00каталiзатор у виглядi гранул, у яких 90 мас.% або бiльше мають розмiри частинок не бiльш як 10 мкм, що складаються iз сумiшей оксидiв на магнiєво-силiкатнiй основi, якi мають у своєму складi за масою: 20 % або бiльше, але не бiльш як 35 % мiдi; та 2 % або бiльше, але не бiльш як 3 % вiсмуту, з вiдносною питомою густиною 0,2 або бiльше, але не бiльш як 1
- - - 3815 19 90iншi:
- - - - 3815 19 90 10каталiзатори низькотемпературної конверсiї СО, цинковi поглиначi сiрчаних сполук, каталiзатори синтезу амiаку
- - - - 3815 19 90 90iншi
- 3815 90iншi:
- - 3815 90 10 00каталiзатор, який складається з етилтрифенiлфосфонiю ацетату у виглядi розчину в метанолi
- - 3815 90 90iншi:
- - - 3815 90 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3815 90 90 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.