Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3815Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в iнших товарних позицiях не зазначенi:
-[38151]каталiзатори на носiях:
--3815 11 00якi мiстять як активний компонент нiкель або його сполуки:

- - - 3815 11 00 10вторинного риформiнгу метану
- - - 3815 11 00 91що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3815 11 00 98iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.