Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3815Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в iнших товарних позицiях не зазначенi:
-[38151]каталiзатори на носiях:
--3815 19iншi:

- - - 3815 19 10 00каталiзатор у виглядi гранул, у яких 90 мас.% або бiльше мають розмiри частинок не бiльш як 10 мкм, що складаються iз сумiшей оксидiв на магнiєво-силiкатнiй основi, якi мають у своєму складi за масою: 20 % або бiльше, але не бiльш як 35 % мiдi; та 2 % або бiльше, але не бiльш як 3 % вiсмуту, з вiдносною питомою густиною 0,2 або бiльше, але не бiльш як 1
- - - 3815 19 90iншi:
- - - - 3815 19 90 10каталiзатори низькотемпературної конверсiї СО, цинковi поглиначi сiрчаних сполук, каталiзатори синтезу амiаку
- - - - 3815 19 90 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.