Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3815Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в iнших товарних позицiях не зазначенi:
-3815 90iншi:

- - 3815 90 10 00каталiзатор, який складається з етилтрифенiлфосфонiю ацетату у виглядi розчину в метанолi
- - 3815 90 90iншi:
- - - 3815 90 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3815 90 90 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.