Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7017Посуд скляний для лабораторних, гiгiєнiчних або фармацевтичних цiлей, градуйований або неградуйований, калiбрований або некалiбрований:

- 7017 10 00 00з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю
- 7017 20 00 00з iншого скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 x 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 град.С до 300 град.С
- 7017 90 00 00iнший


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.