Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8414Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
-8414 30компресори, якi використовуються у холодильному обладнаннi:

- - 8414 30 20потужнiстю не бiльш як 0,4 кВт:
- - - 8414 30 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8414 30 20 90iншi
- - [8414 30 8]потужнiстю понад 0,4 кВт:
- - - 8414 30 81герметичнi або напiвгерметичнi:
- - - - 8414 30 81 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8414 30 81 90iншi
- - - 8414 30 89iншi:
- - - - 8414 30 89 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8414 30 89 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.