Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8414Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
-8414 30компресори, якi використовуються у холодильному обладнаннi:
--8414 30 20потужнiстю не бiльш як 0,4 кВт:

- - - 8414 30 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8414 30 20 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.