Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8414Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
-[84145]вентилятори:

- - 8414 51 00настiльнi, пiдлоговi, настiннi, вiконнi, стельовi або даховi з електричним двигуном потужнiстю не бiльш як 125 Вт:
- - - 8414 51 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8414 51 00 90iншi
- - 8414 59iншi:
- - - 8414 59 15 00вентилятори, що використовуються виключно або в основному для охолодження мiкропроцесорiв, телекомунiкацiйної апаратури, машин автоматичної обробки даних або блокiв машин автоматичної обробки даних
- - - [8414 59 2]iншi:
- - - - 8414 59 25вентилятори осьовi:
- - - - - 8414 59 25 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - [8414 59 25 9]iншi:
- - - - - - 8414 59 25 91для цивiльної авiацiї
- - - - - - 8414 59 25 98iншi
- - - - 8414 59 35вентилятори вiдцентровi:
- - - - - 8414 59 35 10для цивiльної авiацiї
- - - - - 8414 59 35 90iншi
- - - - 8414 59 95iншi:
- - - - - 8414 59 95 10для цивiльної авiацiї
- - - - - 8414 59 95 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.