Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8415Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо:
-8415 10спецiально розробленi щоб фiксувати у вiкнi, стiнi, стелi або пiдлозi, в окремому корпусi або "сплiт-системи":

- - 8415 10 10 00в окремому корпусi
- - 8415 10 90 00сплiт-системи


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.