Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8419Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори:

- [8419 1]неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори:
- - 8419 11 00 00безiнерцiйнi водонагрiвачi газовi
- - 8419 19 00 00iншi
- 8419 20 00 00стерилiзатори медичнi, хiрургiчнi або лабораторнi
- [8419 3]сушарки:
- - 8419 31 00 00для сiльськогосподарських продуктiв
- - 8419 32 00 00для деревини, целюлози, паперу або картону
- - 8419 39 00iншi:
- - - 8419 39 00 10для керамiчних виробiв
- - - 8419 39 00 90iншi
- 8419 40 00 00апарати дистиляцiйнi або ректифiкацiйнi
- 8419 50теплообмiнники:
- - 8419 50 20 00теплообмiнники, якi виготовленi з фторполiмерiв i з вхiдним i вихiдним отвором трубки з внутрiшнiм дiаметром 3 см або менше
- - 8419 50 80 00iншi
- 8419 60 00 00обладнання для скраплювання повiтря або iнших газiв
- [8419 8]iншi машини, агрегати та обладнання:
- - 8419 81для приготування гарячих напоїв або приготування чи розiгрiвання їжi:
- - - 8419 81 20перколятори та iншi апарати для приготування кави та iнших гарячих напоїв:
- - - - 8419 81 20 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8419 81 20 90iншi
- - - 8419 81 80iншi:
- - - - 8419 81 80 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8419 81 80 90iншi
- - 8419 89iншi:
- - - 8419 89 10 00градирнi та аналогiчне устаткування для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (вiдбувається без роздiльної стiнки)
- - - 8419 89 30 00установки для вакуумного осадження металу з парової фази
- - - 8419 89 98 00iншi
- 8419 90частини:
- - 8419 90 15 00стерилiзаторiв товарної пiдкатегорiї 8419 20 00 00
- - 8419 90 85 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.