Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8433Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сiна; газонокосарки та сiнокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв, крiм машин, зазначених у товарнiй позицiї 8437:

- [8433 1]косарки для газонiв, паркiв, спортивних майданчикiв:
- - 8433 11моторнi з рiзальним пристроєм, що обертається у горизонтальнiй площинi:
- - - 8433 11 10 00електричнi
- - - [8433 11 5]iншi:
- - - - [8433 11 51]самохiднi:
- - - - - 8433 11 51 00обладнанi сидiнням
- - - - - 8433 11 59 00iншi
- - - - 8433 11 90 00iншi
- - 8433 19iншi:
- - - [8433 19 1]з двигуном:
- - - - 8433 19 10 00електричнi
- - - - [8433 19 5]iншi:
- - - - - [8433 19 51]самохiднi:
- - - - - - 8433 19 51 00обладнанi сидiнням
- - - - - - 8433 19 59 00iншi
- - - - - 8433 19 70 00iншi
- - - 8433 19 90 00без двигуна
- 8433 20iншi косарки, включаючи тракторнi навiснi рiзальнi механiзми:
- - 8433 20 10 00з двигуном
- - [8433 20 5]iншi:
- - - 8433 20 50 00тракторнi, навiснi або причiпнi
- - - 8433 20 90 00iншi
- 8433 30 00 00iншi сiнозаготiвельнi машини
- 8433 40 00 00преси для соломи або сiна, включаючи прес-пiдбирачi
- [8433 5]iншi машини для збирання врожаю; машини i механiзми для обмолоту:
- - 8433 51 00 00комбайни зернозбиральнi
- - 8433 52 00 00iншi машини та механiзми для обмолоту
- - 8433 53машини для збирання коренеплодiв або бульб:
- - - 8433 53 10 00картоплекопальнi та картоплезбиральнi машини
- - - 8433 53 30 00гичкорiзки та машини бурякозбиральнi
- - - 8433 53 90 00iншi
- - 8433 59iншi:
- - - [8433 59 1]комбайни силосозбиральнi:
- - - - 8433 59 11 00самохiднi
- - - - 8433 59 19 00iншi
- - - 8433 59 85 00iншi
- 8433 60 00 00машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв
- 8433 90 00 00частини

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.