Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8433Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сiна; газонокосарки та сiнокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв, крiм машин, зазначених у товарнiй позицiї 8437:
-[84331]косарки для газонiв, паркiв, спортивних майданчикiв:
--8433 11моторнi з рiзальним пристроєм, що обертається у горизонтальнiй площинi:

- - - 8433 11 10 00електричнi
- - - [8433 11 5]iншi:
- - - - [8433 11 51]самохiднi:
- - - - - 8433 11 51 00обладнанi сидiнням
- - - - - 8433 11 59 00iншi
- - - - 8433 11 90 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.