Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8443Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи товарної позицiї 8442; iншi принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, об'єднанi або нi; частини та аксесуари до них:

- [8443 1]обладнання друкарське, в якому використовуються пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи товарної позицiї 8442:
- - 8443 11 00 00машини для офсетного друку, рулоннi
- - 8443 12 00 00машини для офсетного друку, аркушевi, конторськi (з форматом аркуша не бiльш як 22 x 36 см у розгорнутому виглядi)
- - 8443 13iншi машини для офсетного друку:
- - - [8443 13 1]аркушнi:
- - - - 8443 13 10 00що використовувалися
- - - - [8443 13 3]новi з форматом аркуша:
- - - - - 8443 13 31 00не бiльш як 52 x 74 см
- - - - - 8443 13 35 00понад 52 x 74 см, але не бiльш як 74 x 107 см
- - - - - 8443 13 39 00понад 74 x 107 см
- - - 8443 13 90 00iншi
- - 8443 14 00 00машини для високого друку, рулоннi, крiм машин для флексографiчного друку
- - 8443 15 00 00машини для високого друку, нерулоннi, крiм машин для флексографiчного друку
- - 8443 16 00 00машини для флексографiчного друку
- - 8443 17 00 00машини для глибокого друку
- - 8443 19iншi:
- - - 8443 19 20 00для друкування на текстильних матерiалах
- - - 8443 19 40 00для використання у виробництвi напiвпровiдникiв
- - - 8443 19 70 00iншi
- [8443 3]iншi принтери, копiювальнi апарати i факсимiльнi апарати, об'єднанi або нi:
- - 8443 31 00 00машини, якi виконують двi чи бiльше функцiй, такi, як друк, копiювання чи факсимiльний зв'язок, якi можуть бути приєднанi до машин з автоматичного оброблення iнформацiї або до мережi
- - 8443 32iншi, здатнi приєднуватися до машин автоматичного оброблення iнформацiї чи до мережi:
- - - 8443 32 10 00принтери
- - - 8443 32 80 00iншi
- - 8443 39 00iншi:
- - - 8443 39 00 10машини, що виконують функцiю копiювання скануванням оригiналу i роздруковують копiї за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв
- - - [8443 39 00 3]iншi копiювальнi машини:
- - - - 8443 39 00 31з умонтованою оптичною системою
- - - - 8443 39 00 39iншi
- - - [8443 39 00 9]iншi:
- - - - 8443 39 00 91машинки друкарськi автоматичнi
- - - - 8443 39 00 99iншi
- [8443 9]частини i приладдя:
- - 8443 91частини i приладдя для друкарського обладнання, в якому використовуються для друку пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи товарної позицiї 8442:
- - - 8443 91 10 00для машин товарної пiдкатегорiї 8443 19 40 00
- - - [8443 91 9]iншi:
- - - - 8443 91 91з чавуну або сталi:
- - - - - 8443 91 91 10допомiжне обладнання
- - - - - 8443 91 91 90iншi
- - - - 8443 91 99iншi:
- - - - - 8443 91 99 10допомiжне обладнання
- - - - - 8443 91 99 90iншi
- - 8443 99iншi:
- - - 8443 99 10 00електроннi компонування
- - - 8443 99 90iншi:
- - - - 8443 99 90 10допомiжне обладнання
- - - - 8443 99 90 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.