Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8467Iнструменти ручнi пневматичнi, гiдравлiчнi або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном:
-[84671]пневматичнi:
--8467 11ротацiйнi (включаючи комбiнованi обертовi i ударної дiї):

- - - 8467 11 10 00для обробки металу
- - - 8467 11 90 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.