Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8501Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):
-8501 20 00двигуни унiверсальнi постiйного/змiнного струму потужнiстю понад 37,5 Вт:

- - 8501 20 00 10потужнiстю понад 735 Вт, але не бiльш як 150 кВт, для цивiльної авiацiї
- - 8501 20 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.