Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8507Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми:
-8507 20iншi акумулятори свинцевi:
--8507 20 20що працюють на рiдкому електролiтi:

- - - 8507 20 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8507 20 20 20тяговi з напругою менш нiж 150 В та потужнiстю не менш нiж 150 A/год, але не бiльш нiж 1200 A/год
- - - 8507 20 20 30тяговi iншi
- - - 8507 20 20 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.