Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8515Машини та апарати для паяння або зварювання з можливiстю рiзання або без неї, електричнi (включаючи з електричним нагрiвом газу), лазернi або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання, ультразвуковi, електронно-променевi, магнiтно-iмпульснi або плазмодуговi; електричнi машини та апарати для гарячого напилення металiв або металокерамiки:

- [8515 1]машини та апарати для низькотемпературного або високотемпературного паяння:
- - 8515 11 00 00паяльники та пiстолети паяльнi для низькотемпературного паяння
- - 8515 19iншi:
- - - 8515 19 10 00машини для паяння хвилею з олова, що використовуються виключно або переважно для виготовлення друкованих плат (схем) з встановленими електронними компонентами
- - - 8515 19 90 00iншi
- [8515 2]машини та апарати для контактного зварювання металiв (опором):
- - 8515 21 00 00повнiстю або частково автоматичнi
- - 8515 29 00 00iншi
- [8515 3]машини та апарати для дугового (включаючи плазмодугове) зварювання металiв:
- - 8515 31 00 00повнiстю або частково автоматичнi
- - 8515 39iншi:
- - - [8515 39 1]для ручного зварювання покритими електродами, що укомплектованi пристроями для зварювання або рiзання та поставляються:
- - - - 8515 39 13 00з трансформаторами
- - - - 8515 39 18 00з генераторами або перетворювачами обертовими чи перетворювачами статичними, випрямлячами або випрямними пристроями
- - - 8515 39 90 00iншi
- 8515 80iншi машини та апарати:
- - 8515 80 10 00для оброблення металiв
- - 8515 80 90 00iншi
- 8515 90частини:
- - 8515 90 20 00для машин для паяння хвилею з олова товарної категорiї 8515 19 10
- - 8515 90 80 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.