Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8528Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення:

- [8528 4]монiтори з електронно-променевою трубкою:
- - 8528 42 00 00якi безпосередньо пiдключаються до машин для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471 та призначенi для використання з цими машинами
- - 8528 49 00iншi:
- - - 8528 49 00 10чорно-бiлого або iншого монохромного зображення
- - - [8528 49 00 9]кольоровi:
- - - - [8528 49 00 9]iншi:
- - - - 8528 49 00 91з спiввiдношенням ширина/висота екрана менш як 1,5
- - - - - 8528 49 00 95в яких параметри розгортки становлять не бiльш як 625 рядкiв
- - - - - 8528 49 00 99в яких параметри розгортки становлять понад 625 рядкiв
- [8528 5]iншi монiтори:
- - 8528 52якi безпосередньо пiдключаються до машин для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471 та призначенi для використання з цими машинами:
- - - 8528 52 10 00якi використовуються виключно або переважно з машинами для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471
- - - [8528 52 9]iншi:
- - - - 8528 52 91з екраном, який виготовлено за технологiєю рiдкокристалiчних дисплеїв (LCD):
- - - - - 8528 52 91 10чорно-бiлого або iншого монохромного зображення
- - - - - 8528 52 91 90кольоровi
- - - - 8528 52 99iншi:
- - - - - 8528 52 99 10чорно-бiлого або iншого монохромного зображення
- - - - - 8528 52 99 90кольоровi
- - 8528 59 00iншi:
- - - 8528 59 00 10чорно-бiлого або iншого монохромного зображення
- - - 8528 59 00 90iншi
- [8528 6]проектори:
- - 8528 62 00 00якi безпосередньо пiдключаються до машин для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471 та призначенi для використання з цими машинами
- - 8528 69iншi:
- - - 8528 69 20 00чорно-бiлого або iншого монохромного зображення
- - - 8528 69 80 00iншi
- [8528 7]приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення:
- - 8528 71яка не призначена для включення до свого складу вiдеодисплея або екрана:
- - - [8528 71 1]вiдеотюнери:
- - - - 8528 71 11 00електроннi модулi для вмонтовування в машини автоматичного оброблення iнформацiї
- - - - 8528 71 15 00апарати з приладами на основi мiкропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Iнтернет та з функцiєю iнтерактивного обмiну iнформацiєю, здатнi приймати телевiзiйнi сигнали ("цифровий декодер" з функцiєю зв'язку, включаючи пристрої, що виконують функцiї запису та вiдтворення, за умови збереження основних властивостей цифрового декодера з функцiєю зв'язку)
- - - - 8528 71 19 00iншi
- - - [8528 71 9]iнша:
- - - - 8528 71 91 00апарати з приладами на основi мiкропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Iнтернет та з функцiєю iнтерактивного обмiну iнформацiєю, здатнi приймати телевiзiйнi сигнали ("цифровий декодер" з функцiєю зв'язку, включаючи пристрої, що виконують функцiї запису та вiдтворення, за умови збереження основних властивостей цифрового декодера з функцiєю зв'язку)
- - - - 8528 71 99 00iншi
- - 8528 72iнша, кольорового зображення:
- - - 8528 72 10 00телевiзiйне проекцiйне обладнання (телепроектори)
- - - 8528 72 20 00апаратура, що мiстить пристрiй вiдеозапису або вiдтворення вiдеозображення
- - - [8528 72 3]iнша:
- - - - 8528 72 30 00з вмонтованою трубкою
- - - - 8528 72 40 00з екраном, який виготовлено за технологiєю рiдкокристалiчних дисплеїв
- - - - 8528 72 60 00з екраном, який виготовлено за технологiєю плазмових панелей
- - - - 8528 72 80 00iншi
- - 8528 73 00 00iнша, монохромного зображення

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.