Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8528Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення:
-[85284]монiтори з електронно-променевою трубкою:

- - 8528 42 00 00якi безпосередньо пiдключаються до машин для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471 та призначенi для використання з цими машинами
- - 8528 49 00iншi:
- - - 8528 49 00 10чорно-бiлого або iншого монохромного зображення
- - - [8528 49 00 9]кольоровi:
- - - - [8528 49 00 9]iншi:
- - - - 8528 49 00 91з спiввiдношенням ширина/висота екрана менш як 1,5
- - - - - 8528 49 00 95в яких параметри розгортки становлять не бiльш як 625 рядкiв
- - - - - 8528 49 00 99в яких параметри розгортки становлять понад 625 рядкiв

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.