Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8541Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди (LED); п'єзоелектричнi кристали, зiбранi:

- 8541 10 00дiоди, крiм фотодiодiв та свiтловипромiнювальних дiодiв (LED):
- - 8541 10 00 10пластини напiвпровiдниковi, не розрiзанi на кристали; силовi дiоди
- - 8541 10 00 90iншi
- [8541 2]транзистори, за винятком фототранзисторiв:
- - 8541 21 00з потужнiстю розсiювання менш як 1 Вт:
- - - 8541 21 00 10пластини напiвпровiдниковi, не розрiзанi на кристали
- - - 8541 21 00 90iншi
- - 8541 29 00iншi:
- - - 8541 29 00 10транзистори польовi потужнi кремнiєвi, n-канальнi, з iзольованим затвором
- - - 8541 29 00 90iншi
- 8541 30 00тиристори, динiстори (дiоднi тиристори), тринiстори (триоднi тиристори), крiм фоточутливих приладiв:
- - 8541 30 00 10тиристори
- - 8541 30 00 90iншi
- 8541 40прилади напiвпровiдниковi фоточутливi, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль або вмонтованi чи не вмонтованi в панель; свiтловипромiнювальнi дiоди (LED):
- - 8541 40 10 00свiтловипромiнювальнi дiоди (LED), включаючи лазернi дiоди
- - 8541 40 90 00iншi
- 8541 50 00iншi прилади напiвпровiдниковi:
- - 8541 50 00 10пластини напiвпровiдниковi, ще не розрiзанi на кристали
- - 8541 50 00 90iншi
- 8541 60 00 00кристали п'єзоелектричнi, зiбранi
- 8541 90 00 00частини

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.