Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8542Електроннi iнтегрованi схеми:
-[85423]електроннi iнтегрованi схеми:
--8542 32пристрої запам'ятовувальнi:
---[8542323]iншi:

- - - - [8542 32 31]оперативнi динамiчнi запам'ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою (D-RAM):
- - - - - 8542 32 31 00з мiсткiстю пам'ятi не бiльш як 512 Мбiт
- - - - - 8542 32 39 00з мiсткiстю пам'ятi понад 512 Мбiт
- - - - 8542 32 45 00оперативнi статичнi запам'ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою (S-RAM), включаючи оперативнi запам'ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою ("cash"-пам'ять)
- - - - 8542 32 55 00постiйнi запам'ятовувальнi пристрої, що перепрограмовуються, з можливiстю стирання iнформацiї за допомогою ультрафiолетових променiв (EPROM)
- - - - [8542 32 6]постiйнi запам'ятовувальнi пристрої, що перепрограмовуються, з електричним стиранням iнформацiї (E2PROM), включаючи флеш-E2PROM:
- - - - 8542 32 90 00iншi запам'ятовувальнi пристрої

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.