Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9030Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:

- 9030 10 00 00прилади та апарати для виявлення або вимiрювання iонiзуючого випромiнювання
- 9030 20 00 00осцилоскопи та осцилографи
- [9030 3]iншi прилади та апарати для вимiрювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужностi:
- - 9030 31 00 00вимiрювальнi прилади унiверсальнi, без записувального пристрою
- - 9030 32 00 00вимiрювальнi прилади унiверсальнi, iз записувальним пристроєм
- - 9030 33iншi, без записувального пристрою:
- - - 9030 33 20 00прилади для вимiрювання опору
- - - [9030 33 3]iншi:
- - - - 9030 33 30 00електроннi
- - - - 9030 33 80 00iншi
- - 9030 39 00 00iншi, iз записувальним пристроєм
- 9030 40 00 00iншi прилади та апаратура, спецiально призначенi для телекомунiкацiй (наприклад, вимiрювачi перехресних завад, коефiцiєнтiв пiдсилення, коефiцiєнтiв викривлення, псофометри)
- [9030 8]iншi прилади та апаратура:
- - 9030 82 00 00для вимiрювання або перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв
- - 9030 84 00 00iншi, iз записувальними пристроями
- - 9030 89iншi:
- - - 9030 89 30 00електроннi
- - - 9030 89 90 00iншi
- 9030 90 00 00частини i приладдя

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.