УГОДА

мiж Урядом України та Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю

(вiд 29 квiтня 1995 р.)

     Уряд України та Уряд Республiки Молдова, що iменуються надалi "Договiрнi Сторони",

     виходячи iз суверенного права кожної держави проводити самостiйну зовнiшньоекономiчну полiтику,

     прагнучи до розвитку торговельно-економiчного спiвробiтництва мiж Україною та Республiкою Молдова на основi рiвностi i взаємної вигоди,

     маючи намiр сприяти гармонiйному розвитковi та зростанню взаємовигiдної торгiвлi, усуненню бар'єрiв на шляху її розвитку,

     пiдтверджуючи намiри України i Республiки Молдова стати Договiрними Сторонами Генеральної Угоди по тарифах та торгiвлi (ГАТТ/ВТО), роздiляючи її цiлi i принципи i беручи до уваги результати угод i домовленостей, досягнутих в межах Уругвайського раунду багатостороннiх торгових переговорiв,

     домовились про нижченаведене:

Стаття 1

     Договiрнi Сторони здiйснюють взаємну торгiвлi товарами та послугами в режимi вiльної торгiвлi.

     Положення цiєї Угоди поширюються на товари, виготовленi в Українi або в Республiцi Молдова, передбаченi Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв.

Стаття 2

     1. Договiрнi Сторони не застосовують мита, податки i збори, що мають еквiвалентну дiю на експорт i/або iмпорт товарiв, що походять з митної територiї однiєї з Договiрних Сторiн i призначенi для митної територiї iншої Договiрної Сторони.

     2. Для цiлей цiєї Угоди i на перiод її дiї товарами, що походять з територiї Договiрної Сторони, вважаються наступнi товари:

     а) повнiстю виробленi на територiї Договiрної Держави;

     б) що пiдданi обробцi на територiї Договiрної Сторони з використанням сировини, матерiалiв та комплектуючих виробiв, що походять з третiх країн, та що змiнили, у зв'язку, з цим належнiсть по класифiкацiї Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД) хоча б за один iз чотирьох перших знакiв;

     в) виробленi з використанням сировини, матерiалiв та комплектуючих виробiв, зазначених у пунктi б), за умови, що їх сукупна вартiсть не перевищує фiксовану частку експортної цiни товарiв, якi реалiзуються.

     3. Докладнi правила походження товарiв будуть погодженi Договiрними Сторонами в окремому документi, який становитиме невiд'ємну частину цiєї Угоди.

     4. Виключення з пункту 1 цiєї статтi будуть оформленi окремим Протоколом, який є невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

     Взаємна торгiвля товарами, якi включенi у вказаний Протокол буде здiйснюватись в режимi найбiльшого сприяння.

Стаття 3

     Договiрнi Сторони визнають, що додержання принципа недискримiнацiї є одною з головних умов успiшного розвитку двостороннiх економiчних зв'язкiв.

     В зв'язку з цим Договiрнi Сторони не будуть:

     - прямо або побiчно обкладати товари iншої Договiрної Сторони, якi пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди, внутрiшнiми податками або зборами, що перевищують вiдповiднi податки або збори, якими обкладаються аналогiчнi товари внутрiшнього виробництва або товари, що походять з третiх країн;

     - вводити стосовно iмпорту або експорту товарiв, що пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди, будь-якi спецiальнi обмеження або вимоги, якi в аналогiчнiй ситуацiї не застосовуються до аналогiчних товарiв внутрiшнього виробництва або товарiв, що походять з третiх країн;

     - застосовувати щодо складування, перевантаження, зберiгання, перевезення товарiв, що походять з митної територiї iншої Договiрної Сторони, а також до платежiв i переказiв платежiв правила iншi, нiж тi, якi застосовуються в аналогiчних випадках щодо власних товарiв або товарiв, що походять з третiх країн.

Стаття 4

     1. Договiрнi Сторони зобов'язуються не застосовувати будь-яких заборон або обмежень на iмпорт i/або експорт товарiв,якi пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди, за виключенням випадкiв, пов'язаних з необхiднiстю проведення стабiлiзацiйних заходiв, якi стосуються критичної недостачi продовольства або гострого дифiциту платiжного балансу, а також, якщо будь-який товар iмпортується на територiю однiєї з Договiрних Сторiн в такiй кiлькостi або на таких умовах, якi завдають або загрожують завдати збиткiв вiтчизняним виробникам подiбних або безпосередньо конкуруючих товарiв.

     2. Договiрнi Сторони зобов'язуються у випадку застосування певних заборон або обмежень дiяти таким чином, щоб максимально зменшити можливу шкоду економiчним iнтересам iншої Договiрної Сторони, а також комерцiйним iнтересам її господарюючих суб'єктiв.

     3. Договiрна Сторона, що встановлює будь-яку заборону або обмеження або посилює їх, повинна негайно пiсля такого встановлення або посилення, а по можливостi, i до введення їх в дiю, приступити до консультацiй з iншою Договiрною Стороною з приводу конкретних строкiв введення заборон або обмежень, їх причин, а також можливих заходiв по їх усуненню.

     4. Кiлькiснi та iншi обмеження можуть також встановлюватись за взаємною домовленiстю Договiрних Сторiн i включаються у Протокол, згаданий в пунктi 4 статтi 2 цiєї Угоди.

     Можливi заборони або обмеження повиннi мати недискримiнацiйний характер, бути суворо обгрунтованими i не перевищувати необхiдних меж як по обсягах так i по строках.

Стаття 5

     Всi розрахунки i платежi по торговельно-економiчному спiвробiтництву мiж Україною i Республiкою Молдова здiйснюватимуться згiдно з платiжною Угодою, яка буде укладена мiж Нацiональним банком України i Нацiональним банком Молдови.

Стаття 6

     Договiрнi Сторони будуть регулярно обмiнюватись iнформацiєю про закони та iншi нормативнi акти, що пов'язанi з зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю, в т.ч. з питань торгiвлi, iнвестицiй, оподаткування, банкiвської i страхової дiяльностi та iнших фiнансових послуг, з транспортних i митних питань, включаючи митну статистику.

     Договiрнi Сторони негайно повiдомляють одна однiй про змiни в нацiональному законодавствi, якi можуть вплинути на виконання цiєї Угоди.

     Уповноваженi органи Договiрних Сторiн погоджують порядок обмiну такою iнформацiєю.

Стаття 7

     Договiрнi Сторони прагнутимуть зближати рiвнi ставок мита, що застосовуються в торгiвлi з третiми країнами, i для цих цiлей домовились про проведення регулярних консультацiй.

Стаття 8

     Договiрнi Сторони визнають несумiсною з цiлями цiєї Угоди недобросовiсну дiлову практику i зобов'язуються не допускати i усувати зокрема, але не виключно, наступнi її методи:

     - договори мiж пiдприємствами, рiшення, що прийнятi об'єднаннями пiдприємств i загальнi методи дiлової практики, якi мають своєю метою завадити або обмежити конкуренцiю або порушити умови для неї на територiях Договiрних Сторiн;

     - дiї, за допомогою яких, одне або кiлька пiдприємств використовують своє домiнуюче становище, обмежуючи конкуренцiю на всiй або на значнiй частинi територiї Договiрних Сторiн.

Стаття 9

     При здiйсненi заходiв тарифного i нетарифного регулювання двостороннiх економiчних вiдносин, з метою ефективного обмiну статистичною iнформацiєю, проведення митних процедур Договiрнi Сторони погодились використовувати єдину дев'ятизначну товарну номенклатуру зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД), основану на Гармонiзованiй системi опису та кодування товарiв i Комбiнованiй тарифно-статистичнiй номенклатурi Європейського Економiчного Спiвтовариства. При цьому для власних потреб Договiрнi Сторони, при необхiдностi, можуть здiйснювати розвиток Товарної номенклатури за межами дев'яти знакiв.

     Введення еталонного примiрника Товарної номенклатури здiйснюється на взаємопогодженiй основi через iснуючi представництва у вiдповiдних мiжнародних органiзацiях.

Стаття 10

     1. Договiрнi Сторони згоднi з тим, що додержання принципу свободи транзиту є найважливiшою умовою досягнення цiлей цiєї Угоди.

     2. Кожна Договiрна Сторона забезпечить безперешкодний транзит через їх територiю товарiв, що походять з митної територiї або призначенi для митної територiї iншої Договiрної Сторони, надаючи експортерам, iмпортерам або перевiзникам iншої Договiрної Сторони всi наявнi та необхiднi засоби та послуги, що призначенi для забезпечення транзиту на умовах не гiрших, нiж тi, на яких тi ж засоби та послуги надаються власним експортерам, iмпортерам або перевiзникам або експортерам, iмпортерам або перевiзникам будь-якої третьої держави.

     3. Договiрнi Сторони згоднi з тим, що тарифи на транзит будь-яким видом транспорту, включаючи тарифи на вантажно-розвантажувальнi роботи, будуть економiчно обгрунтованi i не будуть перевищувати нормальних експлуатацiйних витрат, включаючи розумний прибуток.

     4. В разi виникнення спорiв з питань транзиту Договiрнi Сторони зобов'язуються приступити до двостороннiх консультацiй з метою пошуку взаємозадовольняючих рiшень.

Стаття 11

     Кожна Договiрна Сторона недопускатиме несанкцiонованого реекспорту товарiв, вiдносно експорту яких iнша Договiрна Сторона, з територiї якої походять цi товари, застосовує заходи тарифного i/або нетарифного регулювання.

     Реекспорт таких товарiв може здiйснюватись тiльки з письмової згоди i на умовах, що визначаються уповноваженим органом країни походження цих товарiв. Умови реекспорту та перелiк таких товарiв оформляються окремим Протоколом, який є невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

     У випадку невиконання цього положення зацiкавлена Договiрна Сторона має право, пiсля попереднього повiдомлення, в односторонньому порядку вживати заходи щодо регулювання вивозу таких товарiв на територiю iншої Договiрної Сторони, яка допустила неузгоджений реекспорт.

Стаття 12

     Ця Угода не перешкоджає праву будь-якої iз Договiрних Сторiн вживати загальноприйнятi в мiжнароднiй практицi заходи, якi вона вважає необхiдними для захисту своїх життєвих iнтересiв або якi безумовно необхiднi для виконання мiжнародних договорiв, учасником яких вона є або має намiр стати, якщо цi заходи стосуються:

     - питань, що зачiпають iнтереси нацiональної оборони;

     - торгiвлi зброєю, боєприпасами i вiйськовою технiкою;

     - дослiджень або виробництва, що пов'язанi з потребами оборони;

     - торгiвлi матерiалами та устаткуванням, що використовуються в ядернiй промисловостi;

     - захисту суспiльної моралi та громадського порядку;

     - захисту промислової або iнтелектуальної власностi;

     - торгiвлi золотом, срiблом або iншими дорогоцiнними металами та камiнням;

     - захисту здоров'я людей, тварин та навколишнього середовища.

Стаття 13

     З метою проведення узгодженої полiтики експортного контролю стосовно третiх країн Договiрнi Сторони проводитимуть регулярнi консультацiї i прийматимуть взаємопогодженi заходи для створення ефективної системи експортного контролю.

Стаття 14

     Положення цiєї Угоди замiнюють положення угод, укладених ранiше мiж Договiрними Сторонами, тiєю мiрою, в якiй вони несумiснi або iдентичнi положенням цiєї Угоди.

Стаття 15

     Нiщо в цiй Угодi не перешкоджає Договiрним Сторонам встановлювати вiдносини, що не суперечать метi i умовам цiєї Угоди з державами, якi не є сторонами цiєї Угоди, а також з їх об'єднаннями i мiжнародними органiзацiями.

Стаття 16

     Договiрнi Сторони прагнутимуть уникнути конфлiктних ситуацiй у взаємнiй торгiвлi.

     Спори мiж Договiрними Сторонами щодо тлумачення або застосування положень цiєї Угоди будуть вирiшуватись шляхом консультацiй i переговорiв.

     Договiрнi Сторони визначають, що претензiї i спори мiж господарюючими суб'єктами обох країн, що виникають в результатi тлумачення або виконання комерцiйних контрактiв або операцiй, в разi неможливостi їх розв'язання шляхом консультацiй та переговорiв i, якщо не передбачено iнше, будуть виключною компетенцiєю арбiтражних судiв (постiйних або "ad hok"), що створюються на територiї Договiрних Сторiн або на територiї третiх країн, якi визначають сторони, що пiдписали контракт.

     Останнi також можуть визначити застосовуване матерiальне право, норми та процедури, а також мiсце проведення слухання справи.

     Кожна Договiрна Сторона забезпечить, щоб на її територiї були ефективнi засоби для визнання та приведення у виконання арбiтражних (судових) рiшень, винесених щодо спорiв мiж господарюючими суб'єктами обох Договiрних Сторiн.

Стаття 17

     Договiрнi Сторони погодились з тим, що Україна може заснувати Республiцi Молдова своє торговельне представництво, а Республiка Молдова може заснувати в Українi своє торговельне представництво. Правовий статус цих торговельних представництв, їх функцiї i мiсцезнаходження будуть погодженi Договiрними Сторонами додатково.

Стаття 18

     Ця Угода набирає чинностi з дати отримання останнього повiдомлення про виконання кожною iз Договiрних Сторiн необхiдних для цього внутрiшньодержавних процедур.

     Угода втратить чиннiсть по закiнченнi дванадцяти мiсяцiв з дати письмового повiдомлення одної з Договiрних Сторiн про свiй намiр припинити її дiю.

     Положення цiєї Угоди пiсля закiнчення строку її дiї будуть застосовуватися до контрактiв мiж пiдприємствами i органiзацiями обох країн, укладеними але не виконаними в перiод її дiї.

     Здiйснено в м.Кишиневi 29 серпня 1995 року в двох дiйсних примiрниках, кожний українською, молдавською та росiйською мовами, причому всi тексти мають однакову силу.

За Уряд України
(пiдпис)
За Уряд Республiки Молдова
(пiдпис)

 

ПРОТОКОЛ
ПРО ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ДО УГОДИ МIЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ I УРЯДОМ РЕСПУБЛIКИ МОЛДОВА ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ

(вiд 29 серпня 1995 р.)

     Уряд України i Уряд Республiки Молдова, що надалi iменуються "Договiрнi Сторони",

     згiдно Статтi 2 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю (надалi "Угода"),

     прагнучи сприяти одна однiй в забезпеченнi та захистi їх взаємних iнтересiв в галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi,

     домовились про наступне:

Стаття 1

     Для визначення країни походження товарiв з метою реалiзацiї Угоди Договiрнi Сторони застосовують Правила визначення країни походження товарiв, затвердженi 24 вересня 1993 року та Рiшенням глав урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав про змiну пунктiв 9 i 10 Правил визначення країни походження товарiв вiд 15 квiтня 1994 року.

Стаття 2

     Цi Правила визначення країни походження товарiв застосовуються до товарiв, що походять з територiї України або Республiки Молдова та якi обертаються в торгiвлi мiж двома країнами згiдно Угоди.

Стаття 3

     Цей Протокол є невiд'ємною частиною Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю.

     Здiйснено в м. Кишиневi 29 серпня 1995 року в двох дiйсних примiрниках, кожний українською, молдавською та росiйською мовами, причому всi тексти мають однакову силу.

За Уряд України
(пiдпис)
За Уряд Республiки Молдова
(пiдпис)

 

ПРОТОКОЛ
ПРО РЕЕКСПОРТ ТОВАРIВ I ПОРЯДОК ВИДАЧI ДОЗВОЛУ НА РЕЕКСПОРТ ДО УГОДИ МIЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ I УРЯДОМ РЕСПУБЛIКИ МОЛДОВА ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ

(вiд 29 серпня 1995 р.)

     Уряд України i Уряд Республiки Молдова, що надалi iменуються "Договiрнi Сторони",

     згiдно Статтi 11 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю (надалi "Угода"),

     прагнучи сприяти одна однiй в забезпеченнi та захистi їх взаємних iнтересiв в галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi,

     домовились про наступне:

Стаття 1

     Договiрнi Сторони, з питань реекспорту товарiв, керуватимуться Угодою про реекспорт товарiв i порядок видачi дозволу на реекспорт вiд 15 квiтня 1994 року, пiдписаного главами урядiв країн учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав.

Стаття 2

     Для видачi дозволу на реекспорт i вирiшення iнших питань, пов'язаних з реекспортом, уповноваженим органом з Української Сторони призначається Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України, з Молдавської Сторони - Мiнiстерство економiки Республiки Молдова.

Стаття 3

     Договiрнi Сторони обмiнюються списками товарiв, реекспорт яких може бути здiйснений тiльки при наявностi належно оформленого письмового дозволу. Списки таких товарiв оформлюються Додатками 1 i 2, якi є невiд'ємною частиною цього Протоколу.

     Реекспорт товарiв, що не вiйшли в списки, здiйснюється згiдно з загальноприйнятими в мiжнароднiй практицi правилами.

Стаття 4

     Уповноваженi органи Договiрних Сторiн перiодично, в разi необхiдностi, проводять консультацiї, з метою розв'язання спiрних питань, пов'язаних з несанкцiонованим реекспортом i згiдно нацiонального законодавства приймають рiшення про мiри впливу на господарюючi суб'єкти, що допускають несакцiонований реекспорт.

     Уповноваженi органи будуть:

     - сприяти один одному у виявленнi фактiв несакцiонованого реекспорту;

     - проводити консультацiї по координацiї дiй, що представляють взаємний iнтерес.

Стаття 5

     Цей Протокол є невiд'ємною частиною Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю.

     Здiйснено в м. Кишиневi 29 серпня 1995 року в двох дiйсних примiрниках, кожний українською, молдавською та росiйською мовами, причому всi тексти мають однакову силу.

За Уряд України
(пiдпис)
За Уряд Республiки Молдова
(пiдпис)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.