МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м.Київ

вiд 29.01.97 N 19


Про затвердження: тарифiв на роботи, пов'язанi з проведенням експертизи та пiдготовкою експертiв-гемологiв з дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння; форм висновкiв за результатами експертизи дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння; форми "Свiдоцтва", а також "Положення про акредитацiю експертiв-гемологiв дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння"

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 березня 1997 р. за N 72/1876

Iз змiнами, внесеними згiдно з
наказами Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 10 сiчня 1999 року N 9,
вiд 1 липня 2014 року N 737

     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 27 липня 1994 року N 512 "Про загальну класифiкацiю та оцiнку вартостi природного камiння" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 26 червня 1996 року N 673 "Про акредитацiю та пiдготовку експертiв-гемологiв дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння" наказую:

     1. Пункт 1 втратив чиннiсть

(згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10.01.99р. N 9)

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 01.07.2014р. N 737)

     3. Затвердити форму Свiдоцтва про освiту в Державному гемологiчному центрi (додаток N 8) та Положення про акредитацiю експертiв-гемологiв дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння (додаток N 9).

     4. Затвердити форми висновкiв за результатами експертизи гемологiчних об'єктiв, якi видаються штатними i акредитованими експертами Державного гемологiчного центру України (додатки 10, 11).

(наказ доповнено новим пунктом 4 згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 01.07.2014р. N 737, у зв'язку з цим пункти 4 - 6 вважати вiдповiдно пунктами 5 - 7)

     5. Наказ набуває чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Державному гемологiчному центру України довести наказ до вiдома зацiкавлених мiнiстерств i вiдомств України та забезпечити контроль за його виконанням.

     7. З виданням цього наказу скасувати накази Мiнiстерства фiнансiв України:

     вiд 08.02.96 N 25 "Про затвердження тарифiв i розцiнок на роботи, пов'язанi з проведенням експертизи та контролем за якiстю дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння";

     вiд 08.02.96 N 26а "Про пiдготовку експертiв-гемологiв декоративного камiння та затвердження форми Свiдоцтва про освiту в Державному гемологiчному центрi України";

     вiд 27.09.96 N 204 "Про затвердження Положення про акредитацiю Державним гемологiчним центром експертiв коштовного та декоративного камiння";

     вiд 18.10.96 N 224 "Про затвердження форми висновкiв за результатами експертизи коштовних, декоративних та колекцiйних каменiв"

Мiнiстр фiнансiв В.М.Короневський

 

Додаток N 1
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29.01.1997 N 19

Тарифи
на експертнi роботи по визначенню якостi та вартостi дорогоцiнного (напiвдорогоцiнного) камiння, що здiйснює Державний гемологiчний центр України

Додаток N 1 втратив чиннiсть
(згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 10 сiчня 1999 року N 9)

 

Додаток N 2
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29.01.1997 N 19

Тарифи
на експертнi роботи по визначенню якостi та вартостi декоративних каменiв у виробах та сировинi, що здiйснює Державний гемологiчний центр України

Додаток N 2 втратив чиннiсть
(згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 10 сiчня 1999 року N 9)

 

Додаток N 3
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29.01.1997 N 19

Тарифи
на пiдготовку експертiв-гемологiв та консультативнi роботи, пов'язанi з експертизою дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння, що здiйснює Державний гемологiчний центр України

Додаток N 3 втратив чиннiсть
(згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 10 сiчня 1999 року N 9)

 

Додаток N 4
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29.01.1997 N 19

Висновок
за результатами експертизи коштовних каменiв

Додаток N 4 втратив чиннiсть
(згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 1 липня 2014 року N 737)

 

Додаток N 5
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29.01.1997 N 19

Висновок
за результатами експертизи зразкiв колекцiйних мiнералiв та гiрських порiд

Додаток N 5 втратив чиннiсть
(згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 1 липня 2014 року N 737)

 

Додаток N 6
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29.01.1997 N 19

Висновок
за результатами експертизи коштовних каменiв в ювелiрних виробах

Додаток N 6 втратив чиннiсть
(згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 1 липня 2014 року N 737)

 

Додаток N 7
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29.01.1997 N 19

Висновок
за результатами експертизи декоративних каменiв

Додаток N 7 втратив чиннiсть
(згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 1 липня 2014 року N 737)

 

Додаток N 8
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29.01.1997 N 19
                          Зразок

                Герб
         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
          ДЕРЖАВНИЙ ГЕМОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР

  (лiцензiя Мiнiстерства освiти України вiд 19 липня 1995 р.)


              Свiдоцтво

          Вишневська Лариса Iванiвна
           з 05.10 по 30.10.1995

         успiшно опанувала програму курсу

      Дiагностика та оцiнка декоративного камiння


         та склала пiдсумковий iспит

 Директор                     Керiвник
 ДГЦУ                      учбового курсу

 N 000001                   Київ 30.10.1995

 

Додаток N 9
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29.01.1997 N 19
(Положення втратило чиннiсть на пiдставi Наказу Мiнфiну N 9 вiд 10.01.99)

Положення
про акредитацiю експертiв-гемологiв дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння

(У текстi Положення посилання на додаток N 1 замiнено посиланням на додаток згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 1 липня 2014 року N 737)

1. Загальнi положення

     1.1. Це положення про акредитацiю експертiв-гемологiв дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння (далi - Положення) визначає порядок та умови акредитацiї фахiвцiв Державним гемологiчним центром України (далi - ДГЦУ) на виконання ними робiт з експертизи якостi та вартостi дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння в Українi, їх права та обов'язки, а також порядок контролю за дотриманням ними встановлених ДГЦУ правил експертизи, затверджених наказом ДГЦУ.

     1.2. Дiя Положення поширюється на фахiвцiв, якi здiйснюють в Українi експертизу гемологiчних об'єктiв.

     1.3. Термiни та поняття в Положеннi вживаються в такому значеннi:

     Гемологiчнi об'єкти - це природнi дорогоцiннi, напiвдорогоцiннi та декоративнi каменi, органогеннi утворення, їх синтетичнi аналоги та замiнники у сировинному та обробленому виглядi; зразки колекцiйних мiнералiв та гiрських порiд, скам'янiлостi.

     Гемологiчна експертиза - сукупнiсть операцiй з дiагностики (iдентифiкацiї), оцiнки якостi i вартостi та визначення iнших характеристик гемологiчних об'єктiв.

     Експерт-гемолог, експерт декоративного камiння (далi - експерт) - фiзична особа, що має вiдповiдне квалiфiкацiйне свiдоцтво.

     Акредитацiя експертiв-гемологiв Державним гемологiчним центром України - це делегування експертам, згiдно з цим Положенням, прав ДГЦУ виконувати добровiльну чи обов'язкову гемологiчну експертизу, згiдно з квалiфiкацiєю, та видавати експертнi висновки встановленого зразка.

     Свiдоцтво експерта - офiцiйний документ, що засвiдчує певну його квалiфiкацiю; має встановлену форму, що вiдповiдає профiлю спецiального навчання.

     Акредитацiйне посвiдчення - офiцiйний документ, який засвiдчується протоколом рiшення акредитацiйної комiсiї ДГЦУ i має форму (додаток до Положення).

     Добровiльна експертиза виконується акредитованими експертами на замовлення.

     Обов'язкова експертиза виконується акредитованими експертами для обслуговування юридичних та фiзичних осiб у випадках, передбачених чинним законодавством.

     Експертний висновок - офiцiйний документ, що є письмовим викладенням результатiв гемологiчної експертизи конкретного гемологiчного об'єкта або об'єктiв. Висновок складається за формою, затвердженою Мiнiстерством фiнансiв України.

(абзац десятий пункту 1.3 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 01.07.2014р. N 737)

     1.4. Акредитацiя експертiв проводиться акредитацiйною комiсiєю ДГЦУ та є чинною на всiй територiї України.

     1.5. Мета акредитацiї - унiфiкацiя методiв та форм гемологiчної експертизи в Українi, пiдвищення якостi експертизи, захист прав i iнтересiв споживачiв та економiчних iнтересiв держави.

2. Порядок i умови акредитацiї

     2.1. Акредитацiя експерта здiйснюється акредитацiйною комiсiєю ДГЦУ (далi - Комiсiя) лише за умови наявностi свiдоцтва експерта про отримання вiдповiдної квалiфiкацiї.

     2.2. Квалiфiкацiя експерта може бути надана будь-якiй фiзичнiй особi незалежно вiд громадянства та мiсця проживання за умови, що вона пройшла навчання на курсах при ДГЦУ або в iншому навчальному закладi вiдповiдного профiлю, дипломи яких визнаються ДГЦУ (перелiк затверджується окремим наказом по ДГЦУ), та успiшно склала квалiфiкацiйний iспит в ДГЦУ.

     2.3. Навчання та складання квалiфiкацiйних iспитiв проводяться на госпрозрахунковiй основi за тарифами, затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України.

     2.4. Акредитацiя експертiв проводиться на контрактнiй основi.

     2.5. Особа, яка проходить акредитацiю в ДГЦУ, повинна подати до Комiсiї такi документи:

     1) заяву;

     2) свiдоцтво експерта встановленого зразка;

     3) довiдку з мiсця роботи або копiю свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та юридичну адресу;

     4) коротку письмову мотивацiю необхiдностi акредитацiї (за довiльною формою).

     2.6. Рiшення про акредитацiю експертiв приймається Комiсiєю в термiн не пiзнiше 5 дiб вiд дня подання документiв. При негативному рiшеннi в межах того ж термiну заявнику письмово повiдомляється про вiдмову у наданнi акредитацiї з викладенням пiдстав вiдмови.

     2.7. Термiн дiї акредитацiйного посвiдчення - 1 рiк.

     2.8. Звiтнiсть про дiяльнiсть акредитованого в ДГЦУ експерта вiдбувається вiдповiдно до наказiв директора ДГЦУ.

     2.9. При втратi акредитацiйного посвiдчення або по закiнченню термiну дiї угоди про акредитацiю в ДГЦУ (крiм випадкiв, зазначених у п.4.1. цього Положення) поновлення дiї угоди про акредитацiю можливе в порядку, що й при отриманнi акредитацiйного посвiдчення за рiшенням акредитацiйної комiсiї.

     2.10. Поновлення акредитацiйного посвiдчення особам, якi позбавленi його вiдповiдно до п.3.1, вiдбувається в порядку, який встановлений для отримання акредитацiї, але не ранiше нiж через один рiк пiсля анулювання.

3. Анулювання угоди про акредитацiю експертiв в ДГЦУ

     3.1. Анулювання угоди про акредитацiю експерта в ДГЦУ здiйснюється за рiшенням Комiсiї у разi порушення умов угоди про акредитацiю, при виявленнi фактiв фальсифiкацiї результатiв експертизи, а також при наявностi документальних свiдчень про неякiсну експертизу.

4. Оскарження дiй Комiсiї

     4.1. Рiшення про вiдмову в акредитацiї чи її анулювання може бути оскаржене експертом згiдно з чинним законодавством України.

5. Порядок здiйснення контролю за дотриманням умов та правил експертизи

     5.1. Контроль за роботою експерта, акредитованого в ДГЦУ, здiйснюють спецiалiзованi експертнi вiддiли ДГЦУ.

     5.2. Контроль поширюється на питання дотримання наказiв та iнших нормативних актiв ДГЦУ, а також цього Положення.

     5.3. Акредитованi в ДГЦУ експерти повиннi забезпечити умови, необхiднi для перевiрок, якi здiйснюються представниками ДГЦУ.

     5.4. За результатами перевiрок дiяльностi акредитованих експертiв уповноваженими особами ДГЦУ складаються акти перевiрок, що подаються до акредитацiйної Комiсiї ДГЦУ.

     5.5. Кiлькiсть перевiрок визначається Комiсiєю i залежить вiд характеру експертної дiяльностi акредитованого експерта.

6. Порядок здiйснення експертизи акредитованими експертами

     6.1. Акредитований експерт має право:

     - проводити експертизу вiдповiдно до своєї квалiфiкацiї та напрямку дiяльностi, зазначеного в акредитацiйному посвiдченнi на всiй територiї України;

     - мати власну печатку, в якiй, крiм прiзвища, iменi та побатьковi, вказується номер акредитацiйного посвiдчення.

     6.2. Акредитований експерт зобов'язується:

     - видавати експертнi висновки лише встановленого зразка та тiльки на тi гемологiчнi об'єкти, що визначенi акредитацiйним посвiдченням;

(абзац другий пункту 6.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 01.07.2014р. N 737)

     - при виконаннi обов'язкових експертиз щоквартально, не пiзнiше десяти дiб по закiнченню квартала, подавати ДГЦУ завiренi копiї виданих висновкiв та iнших документiв вiдповiдно до нормативних актiв ДГЦУ.

     6.3. Обов'язкова експертиза дорогоцiнного камiння здiйснюється лише працiвниками ДГЦУ.

     6.4. Вiдповiдальнiсть за якiсть експертизи та достовiрнiсть виданих експертних висновкiв несе експерт, що їх видав.

     6.5. Акредитований в ДГЦУ експерт складає експертний висновок власноручно вiд руки та не має права делегувати свої права та обов'язки або передавати iншим особам акредитацiйне посвiдчення.

     6.6. Акредитований експерт не має права розголошувати результати експертизи та документiв, якi супроводжують гемологiчнi об'єкти, й повинен захищати завiренi копiї виданих висновкiв вiд використання будь-ким, крiм уповноваженої особи ДГЦУ.

     6.7. Акредитований експерт не має права розголошувати чи використовувати у приватних цiлях iнформацiю, отриману в результатi проведення обов'язкової експертизи. За порушення цього пункту вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

7. Акредитацiйна комiсiя

     7.1. Акредитацiйна комiсiя ДГЦУ - колегiальний орган у складi 5 осiб, якi призначаються директором ДГЦУ.

     7.2. Акредитацiйна комiсiя вирiшує питання:

     - акредитацiї експертiв в ДГЦУ та видачу акредитацiйного посвiдчення;

     - припинення та продовження термiну дiї акредитацiйного посвiдчення;

     - розгляд порушень та окремих дiй акредитованих експертiв.

8. Права замовникiв

     8.1. При наявностi експертних висновкiв експертiв, акредитованих в ДГЦУ, ДГЦУ надає замовникам безкоштовно консультацiї щодо якостi проведених добровiльних експертиз, а також має право пiдтвердити чи анулювати висновки за результатами обов'язкових експертиз.

 

Додаток
до Положення про акредитацiю експертiв-гемологiв дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння
------------------------------------------------------------------
| Мiнiстерство фiнансiв України  |               |
| Державний гемологiчний центр  |----------  Термiн дiї   |
|                 ||    | з    до    |
|Акредитацiйне посвiдчення N 00001 || ФОТО  |          |
|на проведення експертизи та оцiнки||    | Продовжений до  |
|  ____________________ каменiв  |---------- Продовжений до  |
|                 |               |
|  Петрунько Петро Петрович   |      Продовжений до  |
|     (ТОВ "Карат")      |      Продовжений до  |
|                 |               |
| Голова              | __________________     |
| акредитацiйної          | (особистий пiдпис)     |
| комiсiї             |               |
|                 |               |
| Директор Державного       |               |
| гемологiчного центру       |Дата видачi "___"______199 р.|
------------------------------------------------------------------

 

Додаток N 2
до Положення про акредитацiю експертiв-гемологiв дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння

Висновок
за результатами експертизи коштовних каменiв

Додаток N 2 до Положення виключено
згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 1 липня 2014 року N 737)

 

Додаток N 3
до Положення про акредитацiю експертiв-гемологiв дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння

Висновок
за результатами експертизи зразкiв колекцiйних мiнералiв та гiрських порiд

Додаток N 3 до Положення виключено
згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 1 липня 2014 року N 737)

 

Додаток N 4
до Положення про акредитацiю експертiв-гемологiв дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння

Висновок
за результатами експертизи коштовних каменiв в ювелiрних виробах

Додаток N 4 до Положення виключено
згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 1 липня 2014 року N 737)

 

Додаток N 5
до Положення про акредитацiю експертiв-гемологiв дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та декоративного камiння

Висновок
за результатами експертизи декоративних каменiв

Додаток N 5 до Положення виключено
згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 1 липня 2014 року N 737)

 

Додаток 10
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
29.01.97 N 19
(у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 01.07.2014 N 737)

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

Мiнiстерство фiнансiв України
Державний гемологiчний центр України
04119, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 38 - 44
www.gems.org.ua

N _____ "___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК
за результатами експертизи гемологiчних об'єктiв

Замовник експертизи  
Завдання експертизи  
Назва об'єкта експертизи  
 
 
Код товару згiдно з УКТЗЕД  
Встановлено:  
 
 
 
 
Супровiднi документи до об'єкта експертизи  
 
 
Оцiнна вартiсть  
 
 
Примiтка. Державний гемологiчний центр України проводить незалежну експертизу гемологiчних об'єктiв. Експерт не несе вiдповiдальностi за можливу комерцiйну вартiсть об'єкта експертизи. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наданих супровiдних документiв та iнформацiї несе замовник експертизи.
Експерт    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Директор Державного гемологiчного центру України    
М. П. (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
 
Начальник вiддiлу державного регулювання у сферi видобутку, виробництва, використання та зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння Департаменту державної полiтики у сферi пробiрного нагляду, документiв суворої звiтностi та лотерейної дiяльностi
О. В. Кузнєцова

(наказ доповнено додатком 10 згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 01.07.2014р. N 737)

 

Додаток 11
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
29.01.97 N 19
(у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 01.07.2014 N 737)

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

Мiнiстерство фiнансiв України
Державний гемологiчний центр України
04119, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 38 - 44
www.gems.org.ua

N _____ "___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК
за результатами експертизи гемологiчних об'єктiв

Замовник експертизи  
Завдання експертизи  
Назва об'єкта експертизи  
 
 
Код товару згiдно з УКТЗЕД  
Встановлено:  
 
 
 
 
Супровiднi документи до об'єкта експертизи  
 
 
Оцiнна вартiсть  
 
 
Примiтка. Державний гемологiчний центр України проводить незалежну експертизу гемологiчних об'єктiв. Експерт не несе вiдповiдальностi за можливу комерцiйну вартiсть об'єкта експертизи. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наданих супровiдних документiв та iнформацiї несе замовник експертизи.
Експерт    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Акредитацiйне посвiдчення N _______________
М. П.
 
Начальник вiддiлу державного регулювання у сферi видобутку, виробництва, використання та зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння Департаменту державної полiтики у сферi пробiрного нагляду, документiв суворої звiтностi та лотерейної дiяльностi
О. В. Кузнєцова
 
(наказ доповнено додатком 11 згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 01.07.2014р. N 737)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.